Drobečková navigace

Úvod > MŠ Tylovice > Ekologie v MŠ

Ekologie v MŠ


 

PODPORUJEME ROZVOJ DOVEDNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ DĚTÍ SAMOSTATNĚ A AKTIVNĚ ZLEPŠOVAT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby děti, učitelé a rodiče snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů. Metodika ve všech svých krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky tomu je Ekoškola ve světě oceňována jako program, který přináší výsledky v mnoha úrovních:

Další informace o Ekoškolce najdete na: http://eko-skolky.cz/cz

Koordinátorem programu v České republice je sdružení TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Úvod do EKOškolky

VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 JSME VSTOUPILI DO PROJEKTU EKOŠKOLKA, JSME PILOTNÍ ŠKOLKOU TOHOTO PROJEKTU ZAMĚŘENÉHO NA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTU.

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je nauka o světě - o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého člověka, ať už si svou zodpovědnost připouští či nikoliv. Náš vztah k prostředí odráží to, jak se pohybujeme ve světě, co nakupujeme, kde to nakupujeme, odráží naše potřeby i to, jak jsme ochotni je měnit. Prostředím pak chápeme vše, co nás obklopuje. Je to prostředí mateřské školy, bezprostřední okolí školky, město, ve kterém žijeme, rostliny, živočichové, věci, ale hlavně lidé a vztahy mezi tím vším. Pokud učíme děti o prostředí a člověku v něm, učíme je zejména prostředí vnímat, poznávat a v pozitivním smyslu ovlivňovat. V EKOškolce jsou principy vzdělávání v souladu s udržitelným rozvojem.

 

Metodika 7 kroků

Ekoškolky jsou v České republice otevřeny pro všechny zájemce od ledna 2015. Jejich uvedení do mateřských škol předcházelo dvouleté testování.

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních:

  • Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
  • Umožňuje žákům, dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.
  • Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.
  • Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity.

S naplněním metodiky a témat Ekoškoly přichází i ocenění. Jestliže škola úspěšně projde všemi 7 kroky a splní kritéria programu, získá mezinárodní titul Ekoškola symbolizovaný zelenou vlajkou. V neposlední řadě tak program přináší značné zviditelnění školy.

Na mezinárodní úrovni koordinuje program Ekoškola nezisková organizace Foundation for Environmental Education (FEE) a v České republice od roku 2005 TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.

V programu Ekoškola se na celém světě osvědčilo postupovat podle metodiky 7 kroků. Jednotlivé kroky dají vašemu úsilí směr a pomohou vám uskutečnit pozitivní změny ve školce a jejím okolí. Kroky jsme přizpůsobili věku dětí, aby je bylo možné realizovat i na mateřských školách. Pomáhají vám tak vstoupit zlehka do programu a realizovat správně program Ekoškola.

Co je Metodika 7 kroků?

  1. krok EKOTÝM

Ekotým je základem fungování programu Ekoškola na mateřské škole. Je sestaven z dětí, ale i dospělých (dětí z různých tříd a různého věku, učitelů, rodičů i provozních zaměstnanců mateřské školy). Společně vedete program Ekoškola a naplňujete podstatu 7 kroků na škole.

  1. krok ANALÝZA

Analýza je dalším důležitým krokem, který je třeba udělat na začátku. Analýza vám poskytuje reálnou představu o tom, jaké jsou silné a slabé stránky školy ve vybraných Tématech a na co byste se měli zaměřit v Plánu činností.  V pátrání po silných a slabých stránkách vám pomohou Pracovní listy k Analýze školky.

  1. krok PLÁN ČINNOSTI

Při tvorbě Plánu činností vycházíte z toho, co jste zjistili v Analýze. Hledáte řešení, stanovujete si cíle a plánujete si aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy. Na tvorbě Plánu činností se podílí celý Ekotým a další členové školy. Důležité je myslet, již při tvorbě plánu na to, jakým způsobem budete plnění úkolů vyhodnocovat.

  1. krok SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

Pravidelným sledováním a postupným vyhodnocováním Plánu činností zjišťujete, jak si vedete v naplňování jednotlivých cílů a úkolů.  Postupně vedete děti k rozvoji dovedností, především posuzovat výsledky své činnosti, pozorovat pokroky, hodnotit úspěchy a zjišťovat příčiny neúspěchů. 

  1. krok ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Cílem environmentální výchovy je seznámit děti s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim děti opravdu rozuměly a chápaly souvislosti. Tento krok má dětem pomoci pochopit, proč se mají vybraným tématům věnovat.

  1. krok INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Krok Informování a spolupráce slouží  k tomu, aby všichni věděli, co se u vás v Ekoškole děje.  Nabízíte všem možnost zapojit se do realizace programu a přispět svými nápady a silami. Stejný cíl má tento krok i směrem ven, kdy oslovujete rodiče, širokou veřejnost, zastupitele i možné finanční podporovateleDíky stálé spolupráci, informování ostatních a pořádáním zajímavých akcí se do programu postupně zapojuje celá mateřská škola, rodiče i širší veřejnost.

    7. krok EKOKODEX

Ekokodex je společným souborem hodnot a pravidel. Jde o seznam, který ukazuje, co ve škole vyznáváte v rámci jednotlivých Témat. Zároveň vám slouží jako návod pro celou mateřskou školu i rodiče, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí. Ekokodex tvoříte společně průběžně během realizace programu nebo i na jeho počátku. K Ekokodexu je dobré se po čase vracet a Ekokodex aktualizovat.

1. téma Odpady

V rámci tématu Odpady se děti učí, jak mohou vzniku odpadu především předcházet, jak s ním je možné dále pracovat a využívají ho k tvůrčí činnosti. Ve škole pátrají po tom, jaké druhy odpadu třídí, kde mají koše na jednotlivé druhy odpadu a hodnotí vhodnost jejich umístění. Děti také navrhují co by se v tématu Odpady dalo ve škole zlepšit, plánují třídit více druhů odpadu, označují koše nebo třeba tvoří informační materiály pro rodiče. 

2. téma Jídlo

V tématu Jídlo se děti seznamují, co to je zodpovědná spotřeba jídla a jaké jsou zásady zdravé výživy. Děti zjišťují původ potravin a učí se, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Samy pátrají, které potraviny mohou získat z blízkého okolí a které se musejí dovézt z daleka.  Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka. Pokud je to možné, zakládáte s dětmi ve školce záhonky a učíte je, jak si mohou např. samy vypěstovat zeleninu.

3. téma Prostředí školy

V rámci tématu děti zkoumají vnitřní i vnější prostředí mateřské školy.  Pátrají z jakých materiálů jsou jejich hračky, nábytek a herní prvky na zahradě. Počítají, kolik mají rostlin, zjišťují, kdo je zalévá. Navrhujete s dětmi možnosti, jak se mohou do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěly ve školce a v jejím okolí změnit. Navrhují úpravy zahrady, zapojují se do pěstování zeleniny nebo bylinek.

4. téma Voda

V tématu Voda děti pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku v jejich škole a kam putuje voda odpadní.
Zamýšlejí se nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou. Seznamují se s principy šetrného úklidu. Děti ve škole zjišťují, jak velku mají spotřebu vody, jakou vodu pijí (kohoutkovou nebo balenou) a jaké čistící prostředky se ve škole používají.
Navrhují, jak vodou ve škole šetřit.

 

EKOKODEX

EKOKODEX naší školy, aneb co vyznáváme Naše mateřská škola se stala součástí mezinárodního programu Ekoškola, který v ČR koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Tento program nám pomáhá zlepšovat prostředí v naší škole i v jejím okolí, prohlubuje spolupráci mezi dětmi, rodiči a učiteli a celkově tak zlepšuje atmosféru školy. Při naší činnosti je jedním z důležitých pomocníků i náš školní Ekokodex.

Ekokodex jsou pravidla, která jsme se rozhodli dodržovat. Vymýšleli jsme je všichni společně, zkoušeli jejich dodržování v obou třídách, a nakonec jsme pigtogramy vyvěsily na sloup ve třídě Medvídků. Vyfocené jsou na dveřích do tříd. Pokud by se však stalo, že náhodou nebudete rozumět některým obrázkům, tak neváhejte a zeptejte se dětí ve školce. Rádi vám vysvětlí, jak se máte chovat.

eko.png

Čištění ptačích budek

Více

Publikováno 7. 5. 2022 10:38